Документи

Завршна сметка за 2016 година     

  Сметка 60311       Сметка 78719         Сметка 90313

 

Завршна сметка за 2017 година     

  Сметка 60311        Сметка 78719         Сметка 90313

 

Завршна сметка за 2020 година

   Завршна Сметка на ООУ Мите Богоевски Ресен 2020    Даночен Биланс 2020

Завршна сметка за 2021 година

   Завршна Сметка на ООУ Мите Богоевски Ресен 2021    Даночен Биланс 2021

 

Годишен извештај до информации од јавен карактер

     Извештај од 2021 г.               Извештај од 2022 г.

Фото - Документи

 

Dev C++